WhatsRent Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályoknak. Társaságunk elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt és tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, továbbá a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok védelmét garantálja.

Társaságunk a jelen dokumentummal biztosítani kívánja az EU Általános adatvédelmi rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a társaságunkkal kapcsolatba kerülő természetes személyek tájékoztatását az adatkezelés alapját képező legfontosabb szabályokról, valamint az érintett természetes személyt megillető jogokról.

Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a www.whatsrent.hu/adatvedelem honlapon. Társaságunk ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit a jogszabályi keretek között bármikor megváltoztassa, az érintettek megfelelő időben történő előzetes értesítése mellett.

1. Az adatkezelő adatai

Név: WhatsRent Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Csévi u. 7. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-404441

Adószám: 32049891-2-41

Társaságunknál a GDPR 37. cikk (1) bek. értelmében adatvédelmi tisztviselő nincs kijelölve, adatvédelmi kérdésekben társaságunk ügyvezetője az illetékes:

Név: Lengyel Zsolt

Telefonszám: +36 20 222 0272

E-mail cím: zsolt.lengyel@whatsrent.hu

2. A kezelt adatkategóriák köre

Társaságunk a www.whatsrent.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) regisztrált személyek alábbi kapcsolati adatait kezeli:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím

3. Az adatok megszerzésének ideje, módja

 • A kapcsolati adatokat társaságunk közvetlenül az érintettől szerzi meg a honlapon történő regisztráció kitöltésekor, illetve az ehhez szükséges személyes adatok megadásakor (az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával).

Ezen adatok hiányában társaságunknak nem állna módjában az autókölcsönzési szolgáltatást teljesíteni, illetve igényeit érvényesíteni.

4. Az adatkezelés jogalapja

 • az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja],
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, vagyis az autókölcsönzés sikeres lebonyolítása [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
 • az érintett és az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, vagyis az adatkezelő ajánlatainak érintettel való közlése [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

5. Az adatkezelés célja

5.1 Az adatkezelés elsődleges célja a célzott szolgáltatás teljesítése (az érintett által képviselt cég számára megfelelő gépjármű kölcsönzése), továbbá az ezen jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetőleg a jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pont, 9. cikk (2) bek. h) pont].

5.2 Az adatkezelés célja továbbá társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

5.3 Társaságunk a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatot nem kezel.

5.4 Döntés meghozatala érdekében pusztán automatizált adatkezelést, illetőleg profilalkotás céljából egyedi intézkedéseket társaságunk nem alkalmaz.

6. Az adatkezelés időtartama

Társaságunk a kezelt személyes adatokat azonnal törli, ha azokra az 5. pontban részletezett célok érdekében a továbbiakban már nincs szüksége. A szolgáltatás teljesítését követően azonban társaságunk továbbra is tárolja azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabályi rendelkezés alapján köteles. Ez rendszerint a jogszabályokban előírt nyilvántartási- és megőrzési kötelezettségből, illetve elévülési időkből fakad. A személyes adatok megőrzési ideje ennek alapján akár 10 év is lehet. Társaságunk továbbá személyes adatokat mindaddig megőriz, amíg vele szemben bármilyen igény érvényesíthető.

7. Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések

7.1 Társaságunk az elektronikus formában létező adatokat a székhelyen található szerveren és számítógépeken, a papír alapú adatokat a székhelyen található irattárban őrzi.

7.2 Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket úgy választja meg, hogy azok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek, illetőleg az informatikai rendszer fejlesztője igazolja a rendszer GDPR-nak való megfelelést.

7.3 A papír alapú adatok őrzése kulccsal zárható szekrényekben/helyiségekben történik.   

8. Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

8.1 Az érintett természetes személy személyes adataihoz társaságunknál csak azok a személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek társaságunk szerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért, valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak és a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást kaptak.

8.2 Emellett társaságunk – szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez – igénybe vesz harmadik személy szolgáltatókat (pl. könyvelő cég, ügyvédi iroda, honlapot üzemeltető cég) is, akiket úgyszintén titoktartási kötelezettség terhel, kötelesek továbbá a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betartására.

8.3 A fentieken túlmenően a kezelt személyes adatokat társaságunk további címzetteknek is továbbíthatja, amennyiben ez szerződéses vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (pl. hatóságok, bíróság, ügyészség).

8.4 Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség területén kívülre társaságunk nem továbbít.

9. Az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogosultságok  

Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett személynek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogy társaságunk milyen adatait kezeli.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett kérheti, hogy társaságunk késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adatait társaságunk jogellenesen kezeli.  

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig, illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de társaságunknak szüksége van az adatra valamilyen igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá hogy ezeket harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett természetes személy panaszával társaságunk mindenkori ügyvezetőjéhez, illetőleg az adatvédelmi felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

11. Sütik (cookie-k)

A www.whatsrent.hu (a továbbiakban: honlap) egyes részei az honlap használója azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

A honlap használója a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását.

Az adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a honlap használója korábban már látogatást tett az adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a honlap használójának. 

A cookie-t a honlap használója is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a honlap használója számára.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a honlap használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótó függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében: